Edició 2018 PGM 06 Institut Baix Empordá A - Col·legi Sant Gabriel A