Edició 2018 PGM 12 Institut Sant Elm A - Centre Escolar Empordá A