Edició 2019 PGM 2 Institut Baix Empordà Grup A - IE Francesc Cambó i Batlle Grup B